1.SINIF

1.sınıf Türkçe dersinin hedefi, öğrencilerin kullandıkları dili tanımaları ve dile karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri için zengin bir öğrenme ortamı sunar. Okuma ve yazma çalışmalarında "Ses Temelli Cümle Yöntemi" uygulanır. Öğrenciler sesten hece, kelime ve cümle oluşturarak anlamlı cümle kurma çalışmaları yaparlar. Çeşitli aktivitelerle yaratıcılık yönlerini geliştirirken, bu sınıf seviyesinin noktalama işaretlerini (nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti ve kısa çizgi) ve imla kurallarını (cümleye ve özel isimlere büyük harfle başlama) öğrenirler. Akıcı ve anlamlı okuma çalışmaları yaparlar. Bireysel, eşli ve grup çalışmaları yoluyla iletişim becerilerini geliştirirler. Konuşma, okuma, yazma, dinleme, görsel sunu ve görsel okuma alanlarındaki becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış eğitici ve eğlenceli etkinliklere katılırlar. Kütüphane dersleriyle zengin kaynaklardan yararlanırken tüm yaşamları için gerekli olacak okuma alışkanlığını da kazanırlar. Okuma yazma çalışmalarına başlanan bu dönemde sık ve düzenli verilen geri bildirimler ölçme – değerlendirmenin eksenini oluşturur. Öğrencilerin gelişimleri gözlem notları ile kaydedilir. Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi için uygun fırsatlar sunulur. Öğrenciler, seçtikleri çalışmaları arşivledikleri portfolyo dosyaları ile gelişimlerini aileleri ile paylaşırlar.

1. sınıf Matematik programı öğrencilerin, temel sayma becerilerini ilerletmelerini ve sayı kavramının oluşturulmasını hedefler. Bu sınıfta, somut öğrenme döneminin özelliklerine uygun olarak; çeşitli materyaller yoluyla sayı ve çokluk kavramları üzerinde durulur. 100'e kadar olan doğal sayıların okunuşuna ve yazılışına odaklanılır. İki basamaklı doğal sayılarla onluk bozmadan çıkarma ve eldesiz toplama işlemleri yapılır. Öğrenciler, konuları günlük yaşamla ilişkilendirirler. Problem çözme stratejilerini öğrenirler. Çözümü tahmin etme, çözüm yollarını uygulama, farklı çözüm yolları keşfetme, tahminle gerçek sonuçları karşılaştırma gibi becerileri geliştirme fırsatı yakalarlar. Eğitim süreci boyunca öğrencilerin gelişimleri gözlemlenir ve raporlanır. Konuların çeşitliliğine göre kontrol listeleri kullanılır. Öğrenciler yıl içinde yaptıkları aktivitelerden seçtikleri örnekleri portfolyo dosyalarında arşivlerler ve aileleri ile paylaşırlar. Ayrıca öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve grup çalışmalarını değerlendirme, öğrenmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1. sınıf İngilizce programı, öğrencilere sık kullanılan temel kelimelerden oluşan zengin bir kelime dağarcığı sunarak ve konuşma ve ilk okuma becerilerinde onlara özgüven kazandırarak dil öğrenimde sağlam bir temel vermeyi amaçlar. Öğrenciler dili, "seçimlerimizin sağlığımız üzerindeki etkileri, ağaçlara karşı sorumluluklarımız, güvenli ulaşım, kutlamalar, malzemelerin özellikleri, zaman içindeki değişimimiz ve gelişimimiz" konularını ele alan TAM ÖĞRENME sorgulama ünitesi bağlamında edinirler. Her ünite, bir sorgulama döngüsü takip edilerek çalışılır ve yine her ünitede çocukların kelime dağarcıklarını zenginleştirmelerine ve konuşma becerilerini geliştirmelerine destek olunur. Öğrencilere kelime ve cümle yazımı konusunda destek verilir. Eğitim öğretim yılının sonunda öğrenciler ünitelerle ilgili basit anlatılar ve olay anlatımları yazmaya başlarlar. Hem sorgulama ünitelerinde hem sorgulamaya dayalı okuma ünitelerinde kurgu ve kurgu olmayan çeşitli metinler okurlar. Toplu okuma, öğretmen gözetiminde okuma ve bağımsız okuma yaparak sesbilgisel farkındalık geliştirirler, sık kullanılan kelimeleri öğrenirler, çözme ve anlama becerileri edinirler. İyi okur olabilmek için metinlerin unsurlarını ve okuma stratejilerini keşfederler hem de yazarlar hakkında konuşurlar. Öğrenciler ünite sırasında ve sonrasında performans çalışmalarıyla, hata analizi envanteriyle ve portfolyolarla değerlendirilir.

1. sınıf Hayat Bilgisi dersi programı, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarını ve olumlu kişisel özellikler geliştirmelerini amaçlar. Bu sınıf seviyesinde ve sonraki iki yılda, 4. - 5. sınıfta çalışılacak Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler konuları ile ilgili temel bilgileri edinmeleri için uygun ortamlar yaratılır. Öğrenciler düşünen, sorgulayan, iletişim kuran, risk alan gibi bir dizi TAM ÖĞRENMEYİ öğrenmiş öğrenci profili özelliklerini geliştirici etkinlikler yaparlar. Hayat Bilgisi dersindeki hedefler yolu ile öz yönetim, araştırma, düşünme ve sosyal becerilerini de geliştirme fırsatı yakalarlar. Kendilerine ve çevrelerine karşı sorumluluk bilinçlerini geliştirip toplumsal duyarlılığa sahip vatandaşlar olmanın ilk temellerini bu sınıf seviyesinde atarlar. Yıl boyunca yapılan güncel ve ünite konularını destekleyici geziler, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin yanı sıra bu dersin konularını içselleştirmelerini de sağlar. Değerlendirme, öğrencilerin öğrendikleri bütün becerileri kapsar ve onların okuma ve yazma düzeylerini göz önünde bulundurur. Kendi çalışmalarından seçerek oluşturdukları portfolyo dosyalarını yılda iki kere aileleri ve öğretmenleri ile paylaşarak öğrenme süreçlerini değerlendirirler.

Görsel Sanatlar dersi içerik olarak; sanat eleştirisi ve estetik, kültürel miras ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanında eğitim-öğretimi hedefler. 1. sınıfta konularımız; İnsanların Kendini İfade Etme Yolları, Sanat Eseri İnceleme, Çizgi – Doku / Üç Boyutlu Çalışmalar, Tarihi eserlerin önemi. Öğrencilerin her ünitede ortaya koydukları ürünlerde, hazırladıkları sunumlarda daha önceki ünitelerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları beklenir. Farklılaştırma esas alınarak yapılan bu etkinliklerde öğrenci konuya uygun olduğu sürece istediği tekniklerde ürün verme özgürlüğüne sahiptir. Her dönem öğrencilere ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla üç sözlü notu verilir. Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gözlem rubrikleri, akıl haritaları, kısa cevaplı sorular, eskiz defterleri ve ünite sonu performans çalışmaları gibi çeşitli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.

1. sınıf Müzik dersinde temel müzik becerilerini öğretmeye odaklanırız. Öğrenciler belirli bir enstrüman çalma ve enstrümanlar ile sesleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları öğrenme gibi farklı etkinliklere katılırlar. Müziklere düzenli ritimlerle eşlik ederek enstrüman çalma becerilerini geliştirirler. Öğrenciler "hız" ve "gürlük" terimlerini fark ederek ve birlikte başlayıp bitirmeye dikkat ederek grup halinde şarkılar söylerler. Ayrıca, tek başına şarkı söyleme becerilerini geliştirirler. Bu derste öğrenciler belirli bestecileri tanırlar ve ksilofon kullanarak notaların değerlerini ve şekillerini öğrenirler. Öğretmen, öğrencinin gelişimini takip etmek ve öğrencinin bu dersteki performansına ilişkin kanıt toplamak amacıyla öğrenci hakkında gözlem notları tutar. Her ünitede bir ön değerlendirme ve bir sonuç değerlendirmesi yapılır. İlaveten, bir derse katılım rubriği kullanılır. Öğrenciler ayrıca, ünite veya projeler sonucunda edindikleri bilgi ve becerileri bireysel ya da grup olarak sunmalarını sağlayan performans görevleriyle değerlendirilirler.

1. sınıflar Beden Eğitimi dersinde şu becerilerin geliştirilmesine odaklanırız:
Öğrenciler;

  • Fiziksel aktivitelerden önce ısınma yapılması gerektiğini bilir ve uygular.
  • Fiziksel etkinliklerde sıvı tüketilmesi gerektiğini bilir ve uygular.
  • Fiziksel etkinlik sonrasında kıyafet değiştirilmesi gerektiğini bilir ve uygular.
  • Kendilerini ve başkalarını riske atacak hareketlerden kaçınır.
  • Hareket ederken vücut ve alan farkındalığını gösterir.
  • Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak denge ve nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
  • Basit kurallı oyunlara katılır.
  • Farklı fiziksel aktivitelerde bulunur.

Eğitim süreci boyunca öğrencilerin gelişimleri gözlemlenir ve raporlanır. Konuların çeşitliliğine göre kontrol listeleri kullanılır. Ayrıca öz değerlendirme, akran değerlendirmesi öğrenmenin ayrılmaz parçalarıdır.