2. SINIF

 

2. sınıf Türkçe dersinde sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve dili etkili olarak kullanabilmek başlıca hedeflerdendir. Bu amaçla, öğrenciler okuma alışkanlıklarını geliştirici çalışmalar yaparlar. Türkçe derslerinde yazılı ve sözlü ifade becerileri geliştirilir. Günlük yaşamlarından elde ettikleri gözlemlerini ve deneyimlerini kullanarak yaratıcı yazı yazma çalışmaları yaparlar. Yazılı ifadelerinde nokta, virgül, soru işareti, ünlem, kesmeişareti gibi sınıf seviyesinin noktalama işaretlerini ve imla kurallarını kullanırlar. Etkili dinleme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla, farklılaştırılmış etkinlikleri yaparlar. Öğrenciler, gözlemleri, duydukları, dinledikleri, duygu ve düşünceleri hakkında soru sormaya cesaretlendirilir. Topluluk önünde kendilerini ifade edebilen bireyler olmaları amacıyla farklı teknolojik araçları kullanırlar ve çalışmalarını görsel sunu şeklinde hazırlamayı öğreniler. İyi bir okur olma ve kitap okuma alışkanlığı kazanmak amacı ile öğrenciler düzenli olarak okul kütüphanesine giderler. Gün içinde sessiz okuma zamanları kullanırlar ve kitap incelemeleri yaparlar. Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek, akıcı okuma çalışmaları yapılır ve okuma gelişimleri hakkında, her dönem düzenli olarak geri bildirimler yapılır. Gözlem raporları en sık kullanılan stratejilerdendir. Öğrencilerin öğrenme süreçleri ve dil gelişimleri dikkatle ele alınır. Öğrencilere düzenli olarak gelişimlerine dair geri bildirim verilir. Öz değerlendirme ve akran değerlendirmesi için uygun fırsatlar verilir. Öğrencilerin gelişimleri, performans çalışmaları ve portfolyo ile değerlendirilir.

2. sınıf Matematik programı öğrencilerin, sayıları, sayılar arasındaki ilişkileri ve matematiksel örüntüleri, günlük yaşam ilişkileri içinde keşfetmelerini hedefler. İki basamaklı sayılar arasındaki örüntüleri anlamaları ve sayılarla işlemler yapabilmeleri amaçlanır. Bu amaçla, iki basamaklı sayıları okuyup yazabilecekleri, basamak ve sayı değerlerini gösterebilecekleri aktiviteler tasarlanır.İki basamaklı sayılar içinde, dört işlemi kullanarak hesaplamalar yaparlar. Öğrencilerin, işlemlerin yapılış şeklini ezberlemeleri yerine, yöntemin mantığını anlayabilecekleri öğrenme deneyimleri sunulur.Matematiksel kavramları ve işlemleri somutlaştırmak amacıyla, tüm konuların kavram aşamasında farklı malzemeler kullanılır. Yine bu amaçla, TAM ÖĞRENME bilimsel programlarından yararlanılır. Öğrenciler, ölçme konularında tahmin etme ve tahmini gerçek sonuçlarla kıyaslama çalışmalarını sıklıkla kullanırlar. Böylece, gerçeğe yakın tahminlerde bulunma, gerçek yaşamla bağlantı kurma becerilerini geliştirirler. Sadece matematik problemlerini değil, günlük yaşamlarındaki problemlerini de çözebilmeleri için desteklenirler. Öğrencilerin matematiği nasıl öğrendikleri ve öğrenme süreçlerinin gelişimi, farklı yöntemler ve araçlarla düzenli olarak değerlendirilir. Öğrenciler, öğrenme süreçlerine dair geri bildirim alırlar. Öz değerlendirme ve akran değerlendirmelariyle, kendi öğrenme süreçlerinde aktif rol alırlar. Gözlemler ve süreç odaklı değerlendirmeler, sıklıkla kullanılan stratejilerdir. Öğrenciler, gelişimlerini gösteren matematik çalışmalarını portfolyo dosyalarında biriktiriler ve yılda iki kere diğer çalışmaları ile birlikte aileleriyle paylaşırlar.

 

2. sınıf Hayat Bilgisi dersi programı, sorgulayarak ve sorguladıklarını eyleme geçirerek öğrenme isteği kazandırmayı amaçlar. Hayat Bilgisi derslerinde kim olduğumuz teması altında aileler ile ilgili etkinlikler yapılır.  Öğrenciler kendi ailelerinden yola çıkarak aile kavramını sorgularlar. Sahip oldukları ailelerini ve arkadaşlarının ailelerini birçok bakımdan karşılaştırarak kim olduklarıyla ilgili çıkarımlarda bulunurlar. Kendimizi düzenleme biçimimiz temasıyla bağlantılı olarak  toplumuzdaki meslekleri ve bu mesleklerin hayatımızadaki yeri ve yaşantımıza etkileri sorgulatılır. Öğrenciler böylece içinde yaşadıkları toplumu ve sistemleri tanıma fırsatları bulurlar. Doğayı ve yaşadıkları gezegeni tanımaları ve bilinçli olarak çevrelerini inceleyebilmeleri için hayvanlar ve geri dönüşüm konularıyla ilgili çalışırlar. Farklı düşünceleri, duyguları, kültürleri ifade etme yollarını sorgulamak amacıyla  kitapların gizemli dünyasını  keşfederler. Öğrenciler, bazen gruplar halinde, bazen de bireysel olarak çalışırlar. Gruplar halinde çalışırken empati kurma, işbirliği yapma ve takdir etme gibi bir dizi sosyal beceriyi geliştiriler. Bireysel çalışmalarda ise  merak etme, plan yapma, sorgulama ve yaratıcılığını kullanma gibi birçok beceriye sahip olma fırsatları sunulur. Kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak, farklı öğrenme stratejileri kullanılır. Öğrenciler, kitap, dergi, internet gibi basılı ve görsel kaynaklardan yararlanarak araştırma yaparlar. Araştırmalar sonucunda elde ettikleri bilgi ve becerilerini farklı sunum teknikleriyle paylaşırlar.Bilgiye ulaşma süreci içinde, bireysel gelişimlerini gösteren çalışmalarla oluşturdukları portfolyo dosyalarını, yılda iki kere aileleri ve öğretmenleri ile paylaşarak öğrenme süreçlerini değerlendirirler.

 

2. sınıf İngilizce programı, okuma ve yazma temelini güçlendirmeyi ve yükseltmeyi amaçlar, öğrencileri kelime dağarcıklarını ve dil becerilerini zenginleştirmeye ve araştırma sürecini daha iyi anlamaya teşvik eder. Dil, TAM ÖĞRENMENİN bilimsel araştırma ve sorgulama üniteleri bağlamında öğrenilir. Yıl içinde, öğrenciler hem kurgu hem kurgu olmayan metinlerin özelliklerini yakından incelerler. Hikayelerin unsurlarını analiz ederler ve çeşitli yazarların biçemlerini inceledikten sonra kendi anlatılarını yazarlar. Kurgu olmayan metinler üretirler ve paragraf yazmayı öğrenirler. Kelime dağarcıklarını geliştirmeye ve zenginleştirmeye devam ederken, aynı zamanda doğru yazım, kelime ve cümle örüntülerine odaklanırlar. Gerek okur çalıştaylarının yardımıyla gerekse hazır oluşluğa göre farklılaştırılan öğretmen gözetimindeki grupla okuma çalışmalarıyla okumada akıcılık kazanırlar. Birlikte bölümlü kitaplar okurlar. Okuma becerilerini ünitelerin bağlamında geliştirmeye devam ederler. Bunu, sınıf içinde ve dışında sorular sorarak, sorulan soruları cevaplayarak, tartışarak ve paylaşımda bulunarak yaparlar. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla değerlendirilir.

Görsel Sanatlar dersi içerik olarak; görsel sanat kültürü, müze bilinci ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanında eğitim-öğretimi hedefler. 2. sınıfta  konularımız; Görsel Sanatlarda Doku, İki Üç Boyutlu Çalışmalar, Eser İnceleme ve teknikleri, Müzelerde İnceleme ve Uygulama. Öğrencilerin her ünitede ortaya koydukları ürünlerde, hazırladıkları sunumlarda daha önceki ünitelerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları beklenir. Farklılaştırma esas alınarak yapılan bu etkinliklerde; öğrenci konuya uygun olduğu sürece istediği tekniklerde ürün verme özgürlüğüne sahiptir. Her dönem öğrencilere ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla üç sözlü notu verilir. Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gözlem rubrikleri, akıl haritaları, kısa cevaplı sorular, eskiz defterleri ve ünite sonu performans çalışmaları gibi çeşitli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.

2. sınıfta, öğrenciler farklı konular hakkında şarkılar öğrenerek şarkı söyleme becerileri geliştirirler. Şarkılara küçük vurmalı enstrümanlarla eşlik edilir. Öğrenciler öğrendikleri ritim kalıplarını kullanarak kendi ritim bestelerini oluştururlar. Bu derste öğrenciler farklı formlarda şarkılar dinlerler ve bu formlara uygun hareketler yaratırlar. Farklı ve eğlenceli aktivitelerle notaların portedeki yerlerini ve değerlerini öğrenirler. Ayrıca, farklı müzik dönemlerinden bestecileri tanırlar ve onların eserlerini dinleyerek dinleme becerileri geliştirirler. Öğretmen, öğrencinin gelişimini takip etmek ve öğrencinin bu dersteki performansına ilişkin kanıt toplamak amacıyla öğrenci hakkında gözlem notları tutar. Her ünitede bir ön değerlendirme ve bir sonuç değerlendirmesi yapılır. İlaveten, bir derse katılım rubriği kullanılır. Öğrenciler ayrıca, ünite veya projeler sonucunda edindikleri bilgi ve becerileri bireysel ya da grup olarak sunmalarını sağlayan performans görevleriyle değerlendirilirler.

 

2. sınıflar Beden Eğitimi dersinde şu becerilerin geliştirilmesine odaklanırız:
Öğrenciler;

 

  • Egzersiz öncesinde ve sonrasında vücutlarına karşı sorumluluklarını bilir ve uygular.
  • Düzenli egzersizin sağlık üzerindeki önemini anlar ve boş zamanlarını sportif etkinliklerle geçirmek için istekli olur.
  • Nesneler ve diğer insanlar arasında  güvenli bir şekilde hareket eder.
  • Bedensel koordinasyon gerektiren (koşma, atlama, atma..) hareketleri yapar.
  • Dengeleme hareketlerini bireysel ve eşli olarak yapar.
  • Bireysel eşli ve grupla bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak oyunlar oynar.
  •  Oyunlara aktif katılım gösterir ve kurallara uygun oynar.

 

Eğitim süreci boyunca öğrencilerin gelişimleri gözlemlenir ve raporlanır. Konuların çeşitliliğine göre kontrol listeleri kullanılır. Ayrıca öz değerlendirme, akran değerlendirmesi öğrenmenin ayrılmaz parçalarıdır.