3.SINIF

 

3. sınıf Türkçe dersinde öğrenciler; okuma yazma becerilerini geliştirirler, kelime dağarcıklarını zenginleştirirler, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını doğru olarak anlama gücü kazanırlar. Daha akıcı okumak için sesli okuma çalışmaları yaparlar. Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma becerisi kazanırlar. Farklı yazı türlerini inceleyerek okuduklarıyla bağlantı kurarlar.Dil bilgisi ve sözcük bilgisini bağlam içinde ve günlük yaşamla ilişkilendirerek öğrenirler. Bitişik eğik yazıyı günlük yaşamlarında etkin biçimde kullanırlar. Ünitelerle ve günlük yaşamla bağlantılı dinleme ve konuşma aktiviteleri yaparak kendilerini iyi ifade edebilme, çıkarımlarda bulunabilme, sorunları çözebilme becerilerini geliştirirler. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak süreç boyunca düzenli değerlendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerin gelişimleri, performans çalışmaları ve portfolyo ile değerlendirilir.

3. sınıf Matematik programında öğrencilerin doğal sayıları kullanma ve doğal sayıları kullanarak işlem yapma becerilerinin gelişmesi hedeflenir. Öğrenciler üç basamağa kadar olan sayıların okunması, yazılması, basamak ve sayı değerlerinin anlaşılması ile ilgili çalışmalar yaparlar. Üç basamaklı ve iki basamaklı doğal sayılarla dört işlem çalışmaları yaparlar. Problem oluşturma, çözümü tahmin etme, çözüm yollarını uygulama, farklı çözüm yolları keşfetme, tahminle gerçek sonuçları karşılaştırma çalışmaları yaptırılır. TAM ÖĞRENME bilimsel uygulama programlarına dair uygulamalı aktiviteler yıl boyunca sunulur. Öğrencilerin gelişimleri, gözlem notları ve kontrol listeleriyle takip edilir. Öğrenciler, öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve grup değerlendirmesi yaparak gelişimleriyle ilgili dönüşümlü düşünme fırsatı yakalarlar. Ayrıca, bireysel gelişimlerini sergilemek amacıyla önceki sınıflarda başladıkları portfolyo sunumlarına devam ederler.

3.sınıf Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin gözlem yapma, gözlem sonuçlarını kaydetme, tahminleri ile gözlemlerini karşılaştırma, sorgulama ve eleştirel düşünme gibi bir dizi beceriyi geliştirmelerini hedefler. Ekosistemler ve Güneş Sistemi gibi konular, bilimsel yöntemler takip edilerek işlenir. Matematik ve Fende Büyük Buluşlar aktiviteleri ile öğrencilerin birer bilim insanı gibi hareket etmeleri ve bilimsel araştırma adımlarını takip etmeleri beklenir. Bu konuların yanı sıra hareket-kuvvet, duyu organları, elektriğin güvenli kullanımı gibi konulara da yer verilir. Öğrenciler belirlenen konuları, bilimsel olay ve olguları neden-sonuç ilişkileri kurarak öğrenecekleri aktivitelerle derinlemesine öğrenirler. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için laboratuvar çalışmaları yapılır. Ayrıca akıl haritası, öz değerlendirme, grup değerlendirme, akran değerlendirme, rubrik ve portfolyo ölçme değerlendirme araçları olarak kullanılır.

3. sınıf Hayat Bilgisi dersi programı, düşünen, araştıran, sorgulayan, kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş ve sosyal duyarlılığı olan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Hayat Bilgisi dersi aracılığı ile öğrenciler, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımaları ve anlamaları için okul içinde ve okul dışında planlanan farklı öğrenme deneyimlerine katılırlar. Öğrenciler bireysel ve grup çalışmaları ile ansiklopedi, kitap, dergi, internet ortamı, uzman kişiyle röportaj gibi görsel ve basılı birçok kaynaktan faydalanma imkanı bulurlar. Hayat Bilgisi dersi,  yaşadıkları dünyaya ve canlılara saygılı olma, ulusal ve evrensel değerleri özümseme, çevreye ve çevrede olup bitenlere karşı duyarlı olma, sorumluluk alma ve bilinçli bir şekilde harekete geçebilme amaçları için oluşturulmuş zengin bir içeriğe sahiptir. Öğrenciler takım halinde çalışırken empati kurma, güven verme, işbirliği yapma, takdir etme gibi bir dizi sosyal beceriyi geliştiriler. Bireysel çalışmalarda yaratıcı olma, merak etme ve sorgulama gibi birçok beceriye sahip olma fırsatları sunulur. Öğrenciler, öğrenme deneyimlerini değerlendirmek ve kendi öğrenme sorumluluklarını geliştirebilmek için yaptıkları çalışmalara ilişkin düzenli geri bildirim alırlar. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde kendi çalışmalarını seçerek portfolyolarını hazırlarlar. Gözlem notları ve dönem sonunda aldıkları değerlendirme raporları ile gelişimleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

3. sınıfta öğrenciler iletişim dilini ve akademik dili eğitim öğretimde sorgulama yaklaşımıyla geliştirirler. Konuşma ve yazma becerilerini ilerletirken aynı zamanda kelime dağarcıklarını zenginleştirirler. Öğrenciler dili, TAM ÖĞRENMENİN tekrar ve pekiştirme ünitesi aracılığıyla öğrenirler. Her ünitenin kendine özgü dil öğrenme hedefleri vardır. Öğrenciler üniteler sırasında bir yandan araştırmalar yaparken bir yandan yazım sürecini, hikayeleri ve kurgu olmayan metinlerin özelliklerini öğrenirler. Geniş zaman kipi, geçmiş zaman kipi ve soru biçimleri dahil olmak üzere dil kurallarını ve teamüllerini incelerler ve araştırırlar. Bu sınıf düzeyinde ayrıca, kavramlar ve tutumlar kullanılarak transfer edilebilir anlamalara vurgu yapılır. Öğrenciler; hazır oluşluğa göre farklılaştırılmış kitaplar okudukları, metin çözümlemeye ve anlamaya yönelik stratejiler öğrendikleri okuma üniteleri çalışırlar. Okuduklarını kafalarında canlandırmayı öğrenirler, zihin şemalarını aktif hale getirerek tahminlerde bulunurlar ve okudukları metinlerdeki karakterlere ve olaylara ilişkin anlamalarını derinleştirmek için bağlantılar kurarlar. Öğrenciler performans çalışmaları ve portfolyolarla değerlendirilirler.

3. sınıf Müzik dersinde, öğrencinin nota bilgisini geliştirmeye, ses eğitimi ve perküsyon becerilerini kazandırmaya odaklanırız. Hedefimiz, öğrencilerin enstrümanların çalınış şekillerine göre gruplandığını öğrenmelerine ve müziği oluşturan temel ögeler olan hız, gürlük ve yükseklik kavramlarını anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu derste öğrenciler farklı müzik dönemlerinden klasik müzikler dinleyerek dinleme becerileri geliştirirler. Müziğin formları üzerinde düşünürler ve “yaratıcılık” tutumunu kullanarak verilen bir müzik için söz ve hareketler bulurlar. Uluslararası ve geleneksel şarkılar öğrenerek şarkı dağarcıklarını zenginleştirirler. Öğretmen, öğrencinin gelişimini takip etmek ve öğrencinin bu dersteki performansına ilişkin kanıt toplamak amacıyla öğrenci hakkında gözlem notları tutar. Her ünitede bir ön değerlendirme ve bir sonuç değerlendirmesi yapılır. İlaveten, bir derse katılım rubriği kullanılır. Öğrenciler ayrıca, ünite veya projeler sonucunda edindikleri bilgi ve becerileri bireysel ya da grup olarak sunmalarını sağlayan performans görevleriyle değerlendirilirler.

Görsel Sanatlar dersi içerik olarak; görsel sanat kültürü, müze bilinci ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanında eğitim-öğretimi hedefler. 3. sınıfta  konularımız ; Çizgi – Nokta – Renk - Leke, Sanat Eseri İnceleme – Sanat Akımları, Sanat Alanları (Resim-Heykel-Baskı Resim-Seramik-Fotoğraf-Karikatür), Sanatçılar ve Tarzları, Tarihi Yapıtlar ve Eserlerin Önemi.Öğrencilerin her ünitede ortaya koydukları ürünlerde, hazırladıkları sunumlarda daha önceki ünitelerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları beklenir. Farklılaştırma esas alınarak yapılan bu etkinliklerde; öğrenci konuya uygun olduğu sürece istediği tekniklerde ürün verme özgürlüğüne sahiptir. Her dönem öğrencilere ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla üç sözlü notu verilir. Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gözlem rubrikleri, akıl haritaları, kısa cevaplı sorular, eskiz defterleri ve ünite sonu performans çalışmaları gibi çeşitli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.

3. sınıflar Beden Eğitimi dersinde şu becerilerin geliştirilmesine odaklanırız:
Öğrenciler;

  • Aktivitelerde ısınma hareketlerini lider eşliğinde yapar.
  • Egzersiz yaparken vücutlarında meydana gelen temel değişiklikleri bilir.
  • Farklı aktivitelerin, araç -gereçlerini güvenli kulllanma kurallarını bilir ve uygular.
  • Yer değiştirme hareketlerini yapar.
  • Dengeleme hareketlerini farklı yön, hız ve kuvvetlerde yaparak gösterir.
  • Temel spor branşlarının malzemelerini tanır.
  • Oyunlara aktif katılım gösterir ve kurallara uygun oynar.
  • Daha sağlıklı yaşamanın yollarını belirler ve uygular.
  • Fiziksel etkinliklerde vücut kontrolünü sağlayarak hareket eder.

 
Eğitim süreci boyunca öğrencilerin gelişimleri gözlemlenir ve raporlanır. Konuların çeşitliliğine göre kontrol listeleri kullanılır. Ayrıca öz değerlendirme, akran değerlendirmesi öğrenmenin ayrılmaz parçalarıdır.