4.SINIF

 

4. sınıf Türkçe dersinde öğrenciler; Türkçe'nin doğru kullanımı ile ilgili fark ettikleri temel becerilerin tekniklerini kullanmaya teşvik edilirler. Öğrenciler dinleme, okuma, konuşma, yazma ve sunum becerileri geliştirirler. Bu beceriler çalışılırken dilin teknik yönlerine özel önem verilir. Öğrenciler bu becerileri geliştirmeye yardımcı stratejiler kullanırlar. Öğrenciler farklı metinler türleri okurlar ve dinlerler. Bu türlerin özelliklerini öğrenirler. Yazım kurallarını öğrenirken, dilin kullanımı ile ilgili konuları ayrıntılı biçimde çalışırlar. Not alma teknikleri (okunan bölümleri renklendirme, işaretleme, Cornell not alma tekniğini kullanma vb), okuma ve dinleme teknikleri (katılımcı, sorgulayıcı, seçici vb) ve görsel sunular hazırlama becerileri (teknoloji becerilerini kullanma) bu sene içerisinde daha bilinçli kullanılır. TAM ÖĞRENME üniteleri ile edinilen becerilerin kullanılması için doğal bağlantılar kurulur. Öğrencilerin gelişimleri performans çalışmaları ve portfolyolarla ölçülür. 4. sınıftan itibaren her dönem üç yazılı değerlendirme yapılır.

4. sınıf Matematik dersinde öğrencilerin Matematiksel işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artar. Büyük sayıları okuma- yazma ve bölük kavramını kullanmanın yanında doğal sayılar dışındaki kesir sayılarını ve ondalık kesir sayılarını tanırlar, kesir sayıları arasındaki işlemleri yaparlar. Geometrik şekillerin çevre hesaplamalarını bu seviyede öğrenirler. Günlük yaşamda ölçmenin kullanımını örneklendirme, veri toplama, verileri yorumlama, problem çözme ve problem kurma teknikleri öğrenilen diğer Matematik konularıdır. Geometrik şekillerin çevre hesaplamalarını bu seviyede öğrenirler. Günlük yaşamda ölçmenin kullanımını örneklendirme, veri toplama, verileri yorumlama, problem çözme ve problem kurma teknikleri öğrenilen diğer Matematik konularıdır. Öğretim programımızda somuttan soyuta ilkesini gerçekleştirebilmek için  aktivitelere yer verilir. Ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrenme süreci boyunca düzenli olarak yapılır, öğrenciler gelişimleri ile ilgili düzenli geri bildirim alırlar. Gelişimleri yazılı olarak raporlandırılır. Matematik dersinde öğrenciler her dönem yazılı değerlendirme olurlar. Bunun dışında gözlem raporları, portfolyo çalışmaları, akran ve öz değerlendirme formları da ölçme ve değerlendirme için kullanılır.

4. sınıf Fen ve Teknoloji dersi programı, öğrencilerin bilmeye ve anlamaya istekli olmalarını, çevresini oluşturan her şeye değer vermelerini, mantıklı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve bilimsel değerlere sahip olmalarını amaçlar. Elektrik, Dünya'nın Katmanları ve Doğal Afetler (Deprem) gibi konular bilim insanlarının kullandığı bilimsel yöntem takip edilerek işlenir. Bu konuların yanında 4. sınıf öğrencileri, maddenin niteleyici özellikleri ve hal değişimleri, vücudumuzu oluşturan sistemler ve sağlıklı olmak için bize düşen sorumluluklar üzerinde çalışırlar. Öğrencilerin bilimsel olay ve olguları neden sonuç kavramları içinde ele almalarını gerektiren aktivitelere ağırlık verilir. Öğrenilenlerin eyleme dönüşmesini kolaylaştırmak ve kalıcı olmalarını sağlamak için; geziler, atölye çalışmaları ve laboratuvar deneyleri yapılır. Temel bilimsel kavramları öğrenerek bilgi kazanımı hedeflenir. Bu derste; kavram haritaları, projeler, dramalar, yazılı raporlar, grup ve akran değerlendirmeleri ölçme değerlendirme araçları olarak kullanılır.

4. sınıf Sosyal Bilgiler programı; öğrencilerin kendilerini, çevrelerini, yönetim şekillerini, geçmişlerini, kültürleri, sorumluluklarını ve demokratik değerleri tanımalarını amaçlar. Ünite konuları sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen öğrenciler olabilmeleri için yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda; teknolojinin gelişim süreçleri, insan yaşamına etkileri, farklı kültürlerin mit ve efsaneleri, doğa olaylarının oluşumuna getirilen farklı bakış açıları, yerel ve ulusal yönetim şekilleri ve yönler gibi konular işlenir. Öğrencilerin sorgulama becerilerini geliştirmeleri, bilgiye ulaşım tekniklerini öğrenmeleri ve kullanmaları hedeflenir. 4. sınıftan itibaren bu derste yazılı değerlendirme yapılmaya başlanır. Öğrencilerin gelişimi, çeşitli değerlendirme araçlarıyla ve yöntemleriyle takip edilir.

4. sınıf İngilizce programı, öğrencilerin konuşurken ve yazarken kendilerini daha akıcı ve doğru ifade edebilmelerini, kurgu ve kurgu olmayan metinleri okuma becerilerini daha da geliştirmelerini amaçlar. Öğrenciler dil öğrenimleri sırasında hem araştırma becerileri hem sözlü sunum becerileri geliştirirler. Üniteler geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman kiplerinin yanısıra yardımcı fiiller, karşılaştırma ve üstünlük sıfatları gibi konuların öğrenilmesi için gerekli bağlamları sunar. Üniteler sırasında, öğrenciler kurgu olmayan paragraflar, anketler, ikna edici mektuplar, karakter incelemeleri ve özgün mitolojik hikayeler yazarlar. Öğrenciler araştırmalarında ve sunumlarında çok çeşitli eğitim teknolojileri kullanırlar, konuşma ve yazma becerilerini kullanarak sesli ve/ya görüntülü kayıtlar , dergiler ve videolar hazırlayıp yayınlarlar. Ayrıca, çağdaş edebiyat eserlerinden bölümlü kurgu kitaplar, bilgi metinleri ve bir biyografi okurlar. Bağlantılar kurarak, hikayenin unsurlarını sorgulayarak ve keşfederek daha iyi okumalarını ve yazmalarını sağlayacak stratejiler öğrenirler. Öğrencilerin gelişimleri, ünite sonundaki performans çalışmalarıyla, portfolyolarla ve altı yazılı sınav ile değerlendirilir.

4. sınıf Müzik dersinin bir saatinde öğrenciler farklı ritim kalıpları öğrenerek önce bireysel olarak, sonra grup çalışması yaparak kendi ritim bestelerini oluştururlar. Böylece, beste yapmanın ilk aşaması olan ritim bilgilerini geliştirirler. Özel gün ve haftalar ile ilgili marşlar öğrenirler ve bu marşları yıl içinde sınıf korosu olarak sunarak grup olarak hareket etmenin önemini kavrarlar. 4. sınıf öğrencileri, nota okuma bilgilerini geliştirmek için farklı ritimlerden oluşan solfej parçalarını söyleme aktivitelerine katılırlar. Yeni öğrendikleri notaları kendi seçtikleri enstrümanlarında çalarak anlamalarını derinleştirirler. Öğrenciler ayrıca, müzik seslerinin temel özelliklerini öğrenirler ve bu konuda çeşitli deneyler yaparlar. Müzik derslerinin diğer saatinde ise öğrenciler seçtikleri enstrümanlar üzerinde 8.sınıfın sonuna kadar çalışmalarını sürdürürler.Öğretmen, öğrencinin gelişimini takip etmek ve öğrencinin bu dersteki performansına ilişkin kanıt toplamak amacıyla öğrenci hakkında gözlem notları tutar. Her ünitede ön değerlendirme ve sonuç değerlendirmeleri yapılır. İlaveten, derse katılım rubriği kullanılır. Öğrenciler ayrıca, ünite veya projeler sonucunda edindikleri bilgi ve becerileri bireysel ya da grup olarak sunmalarını sağlayan performans görevleriyle değerlendirilirler.

Görsel Sanatlar dersi içerik olarak; görsel sanat kültürü, müze bilinci ve görsel sanatlarda biçimlendirme olmak üzere üç öğrenme alanında eğitim-öğretimi hedefler. 4. sınıfta konularımız; Renk, Işık-Gölge, Yunan ve Roma Sanatı/Sanat Türleri, Dönemlerine Göre Sanatçı ve Sanat Eseri İnceleme, Müze Türleri. Öğrencilerin her ünitede ortaya koydukları ürünlerde, hazırladıkları sunumlarda daha önceki ünitelerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanmaları beklenir. Farklılaştırma esas alınarak yapılan bu etkinliklerde; öğrenci konuya uygun olduğu sürece istediği tekniklerde ürün verme özgürlüğüne sahiptir. Her dönem öğrencilere ön değerlendirme, süreç değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi yoluyla üç sözlü notu verilir. Öz değerlendirme, akran değerlendirmesi, gözlem rubrikleri, akıl haritaları, kısa cevaplı sorular, eskiz defterleri ve ünite sonu performans çalışmaları gibi çeşitli ölçme-değerlendirme araçları kullanılır.

4. sınıf Beden Eğitimi dersinde şu becerilerin geliştirilmesine odaklanırız:
Öğrenciler;

  • Isınma hareketlerinin belli bir sıra ile yapılması gerektiğini bilir, liderlik yapmaya istekli olur.
  • Sağlıklı bir vücuda sahip olmak için yapılması gerekenleri (dinlenme, dengeli beslenme ve egzersiz) bilir ve uygular.
  • Seçmeli aktivitelerde çevre ve kendi güvenlik önlemlerini alır.
  • Yer değiştirme hareketlerini farklı hız ve seviyede gösterir.
  • Sıçrama, atma, ve koşma etkinliklerine yönelik belirli teknikler kazanır.
  • Bedensel çeviklik, koordinasyon ve denge gibi temel jimnastik becerilerini sergiler.
  • Hız ve kuvvet ayarlaması yaparak nesneleri kontrol eder.
  • Kişisel sağlıklarını geliştirmek için gerçekçi hedefler ve stratejiler belirler.

Eğitim süreci boyunca öğrencilerin gelişimleri gözlemlenir ve raporlanır. Konuların çeşitliliğine göre kontrol listeleri kullanılır. Ayrıca öz değerlendirme, akran değerlendirmesi öğrenmenin ayrılmaz parçalarıdır.