8.SINIF

Okulumuzdaki bütün dersler Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretim programları ile tam bir uyum içerisindedir. Günlük bilgiler ve gerçek yaşam deneyimleri sınıflarda kullanılan araçlardır. Okuma yazma ve kavrama, Matematik ve Fen ile tamamlanmıştır. Öğretim programımızdaki Müzik, Beden Eğitimi ve Sanat derslerinin amacı psikolojik ve fiziksel sağlığı temin etmek olduğu kadar, yaratıcılığı, kapsamlı ve farklı düşünmeyi sağlamaya da yöneliktir.   

Türkçe programının ana hedefi, öğrencilerimizin kendilerini açık ve net bir şekilde ifade edebilen bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Onlara; duygu ve düşüncelerini Türkçeyi doğru ve etkili kullanarak ifade etmeleri için gerekli olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini kazandırmaya çalışmaktayız.

Öğrencilerimiz belirli amaçlara yönelik okumalar yapmayı ve yazılar yazmayı öğrenmektedirler. Onları, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmaya teşvik etmekteyiz. Programımızda öğrenciler; edebi metinler, bilgi metinleri ve medya metinleri gibi değişik metin türleri üzerinde çalışmaktadırlar. Böylelikle, zengin bir kelime dağarcığı ile metinler arası düşünme becerileri geliştirmektedirler.

İngilizce Programı farklı özelliklere sahip öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar. İngilizce öğretiminde, konuşma, dinleme, okuma ve yazma da dahil olmak üzere bütün becerilerin üniteler yoluyla geliştirildiği tematik bir yaklaşım kullanılır. Çocuklar gramer ve kelime bilgisini dersi tecrübe ederken edinirler. İngilizce Programı yalnızca İngilizcede beceri ve akıcılık geliştirmeyi değil, aynı zamanda öğrencilere yaşam boyu sürecek dil öğrenme sevgisi aşılamayı ve onlara diğer kültürleri tanıma fırsatı sunmayı amaçlar.

TAM ÖĞRENME programı, öğrencilerin dil yoluyla öğrenme, dili öğrenme ve dil hakkında öğrenmeleri için fırsatlar sunan ve bunu yaparken öğrencilerin farklı öğrenme tarzlarını dikkate alan ve çeşitli yöntemler kullanan dengeli bir dil programı kullanmaktadır. Öğrenciler Sorgulama Programı’nı Türkçe ve İngilizce olarak takip ederler; bu onların kavramsal anlamaları bir dilden diğerine aktarmalarına fırsat tanımaktadır.  

Matematik

Matematikte; MEB’nın  öngördüğü, örüntüler, sayılar, dört işlem becerileri, veri değerlendirme, ölçme ve geometri gibi konu ve kavramları öğrencilerimiz yaş gruplarına uygun somut malzemeler kullanarak öğrenirler.

Sosyal Bilgiler 

Sosyal Bilgiler programında öğrenciler günlük yaşamlarıyla bağlantılı problemleri çözmelerini sağlayacak sorgulama becerileri ve bilgileri edinirler. Ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmanın, yerel ve evrensel değerlere saygı duymanın gerekliliğini ve önemini kavrarlar. Sosyal sorunların çözümüne aktif olarak katkıda bulunabilmek için sosyal sorumluluk bilinci geliştirirler.Öğrenciler öğrenme sürecinin sorumluluğunu almaya ve yaşam boyu öğrenmeyi benimsemeye teşvik edilirler. İnsanların yerel ve evrensel topluluklar içinde nasıl organize olduklarını, hak ve sorumluluklarını nasıl yerine getirdiklerini anlamalarını sağlayacak evrensel bir bakış açısı geliştirirler. İnsanların mekanı ve zamanı nasıl etkilediklerine ve değişimler yarattıklarına dair derin bir anlayış oluştururlar. 

Fen ve teknoloji

Fen ve teknoloji programında öğrenciler sorgulama becerileri edinirler ve nesnel bir bakış açısı kazanırlar. Ayrıca, sorgulama yürütmek, canlıları ve çevrelerindeki dünyayı keşfetmek için gerekli becerileri edinirler. Çevre bilinçlerini arttırmak için öğrencilerin doğal merakları canlı tutulur. Öğrenciler bilimsel araştırmanın basamaklarını öğrenirler ve tahmin etme, deney yapma, çıkarımda bulunma, bağlantılar kurma, eyleme geçme becerilerini geliştirirler. Gözlemlerini ve deneyimlerini doğru bilimsel terimlerle açıklamayı öğrenirler. Günlük yaşamda karşılaştıkları olayları bilimsel ilkelerle değerlendirirler.

Öğrencilerimiz, Internet kullanımı, kelime işlem çalışmaları, çoklu ortam sunumları hazırlama gibi çeşitli teknoloji becerileri edinirler.

Kişisel, Sosyal ve Fiziksel Eğitim

Beden eğitimi dersleri, öğrencilerin çeşitli bedensel etkinliklerde ve spor dallarında temel becerileri kazanmalarını hedefler.Kişisel, toplumsal eğitim ve beden eğitimi başlığı altında, spor, oyunlar, müzikle hareket, çeşitli aletler ve araçlarla yeni beceriler ve teknikler geliştirerek sağlık, beden kontrolü ve mekansal farkındalık hakkında bilgi edinirler. Öğrenciler, ayrıca fiziksel etkinliklerde dikkatli olmanın, güvenliğin önemini kavrarlar. 

Gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı izleyen Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, öğrencilerin kişisel gelişimini öncelikli olarak hedef almaktadır. Rehberlik programımızın temel amacı,  veli ve öğretmenlerle yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerimizin olumlu öğrenme deneyimleri  yaşamalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, sağlıklı bir özbenlik geliştirmelerine, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. 

Görsel Sanatlar Sanat programı, öğrencilerin düşüncelerini görsel olarak ifade edebilme ve sanat yapıtlarını anlama becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilere yaratıcılıklarını, düşüncelerini ve çözümleme becerilerini güçlendiren sanat yapıtları üretme fırsatları tanınır. Öğrenciler, iki ve üç boyutlu tekniklerden yararlanarak hitap ettiği kitleyi de dikkate alarak belirlenen konuyla ilgili çalışmalar yürütürler. Program boyunca öğrenciler, sanatçıları ve sanat yapıtlarını inceler, gözlemler ve değerlendirir,sanatçıların nasıl çalıştıklarını, nasıl düşündüklerini ve dünyayı nasıl yorumladıklarını öğrenirler.

Müzik programı, öğrencileri bir müzik aleti çalmaya, beste yapmaya yönlendirir ve onların çeşitli müzik türlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlar.müziği sevdirmek, temel müzik kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olacak şarkılar, oyunlar ve danslar öğretmek, öğrencilerin sosyalleşmelerini ve müzik yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak üzerine odaklanılır.